Malakološka zbirka

MEKUŠCI   (mollusca)

Mekušci  su životinje koje opstoje više od 600 milijuna godina, a nakon člankonožaca najbrojniji su na svijetu. Znanost koja proučava mekušce zove se malakologija ili malakozoologija, a koja proučava izgradnju ljuštura konhiolohijaMalakolog je prirodoslovac koji ih proučava, a ostrakolog ili konkolog koji proučava samo njihove ljušture.

 

Mekušci su svrstani u osam razreda: 

1)   CAUDOFOVEATAnajprimitivniji mekušci. Crvolikog su ili cilindričnog oblika i dugi do 2,5 cm. Žive na većim morskim dubinama.

2)   APLACOPHORA bezljušturaši. Primitivni mekušci crvolikog izgleda. Ima ih preko 100 vrsti. Neke vrste mogu narasti do 30 cm i žive u morskom tlu ili kao paraziti.

3)   MONOPLACOPHORAjednoljušturaši.  Imaju jednu ljusku u obliku kape po kojoj su dobili naziv. Danas je poznato samo 11 živućih vrsta koje žive na velikim morskim dubinama.

4)   POLYPLACOPHORAmnogoljušturaši. Plosnatog  su ili jajastog oblika, a na leđima imaju ljusku sastavljenu od 8 pločica. Najčešće žive na području plime i oseke.

5)   SCAPHOPODAkoponošci. Kućica im je u obliku tuljka i otvorena  je na oba kraja. Ukopavaju se u morski pijesak.

6)   CEPHALOPODAglavonošci. Mekušci koji su najviše evoluirali, a žive samo u moru. Ima ih oko 700 vrsta, a najpoznatiji su hobotnice, sipe i lignje. Ljušturu ima samo poznata vrsta Nautilus. Imaju dobro razvijenu glavu, oči, krakove i organ za pokretanje. Izuzetno su pokretljivi.

7)   BIVALVIAškoljkaši. Vodeni mekušci kojih ima preko 15000 vrsta, a većina ih živi u moru. Tijelo im je oklopljeno u dvije ljušture. Slabo su ili nikako pokretljivi. U Jadranskom moru je najpoznatija vrsta periska (Pinna nobilis) koja može narasti i preko jednog metra. U oceanu je najveća vrsta Tridacna gigas koja dosegne 1.7 m širine i 400 kg.

8)   GASTROPODA -  puževi. Jedini su mekušci koji prolaze kroz torziju (zaokretanje) te stvaraju zakrivljenu kućicu. Ima ih preko 85000 vrsta, a žive u moru, na kopnu i u slatkovodnoj vodi.  Imaju razvijeno stopalo pomoću kojeg se kreću. Najveća vrsta Syrinx Aruanus živi u moru i može narasti do 80 cm.